in

No pain, No gain. – wonderful

No pain, No gain.

No pain, No gain. – raw